Hệ thống chính trị thành phố Đà Lạt

Ban Tổ Chức
Ban Tuyên Giáo
Các ban
Các ban xây dựng Đảng
Các phòng chuyên môn
HĐND - UBND Xã phường
HĐND Thành phố
Khối Nội chính
Tổ chức chính trị xã hội
Thành ủy Đà Lạt
Trung tâm
Văn phòng Thành ủy Đà Lạt