Quỹ tự giải thể 

Biểu mẫu

Đơn đề nghị giải thể Quỹ

1. MỤC ĐÍCH

Xây dựng quy trình này nhằm thống nhất trình tự và cách thức thực hiện thủ tục Quỹ tự giải thể.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng đối với các quỹ có phạm vi hoạt động trong phường, xã thuộc thành phố Đà Lạt (trừ trường hợp Quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong thành phố Đà Lạt, phường, xã thuộc thành phố Đà Lạt) có nhu cầu giải thể.

Áp dụng đối với công chức Phòng Nội vụ, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

3. NỘI DUNG QUY TRÌNH

3.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Quỹ chấm dứt hoạt động kể từ ngày quyết định giải thể quỹ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực.

3.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

3.2.1

Đơn đề nghị giải thể Quỹ

01

 

3.2.2

Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về tự giải thể, trong đó nêu rõ lý do giải thể Quỹ

01

 

3.2.3

Bản kiểm kê tài sản, tài chính của Quỹ có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ, Trưởng ban Kiểm tra, Giám đốc và phụ trách kế toán

01

 

3.2.4

Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính, lao động và thời hạn thanh toán các khoản nợ

01

 

3.2.5

Thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật và thông báo liên tiếp trên 03 số báo viết hoặc báo điện tử ở Trung ương

01

 

3.2.6

Các tài liệu chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài sản, tài chính của quỹ

01

 

3.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

3.4

Thời gian xử lý

 

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận TNHS và TKQ

3.6

Lệ phí: Không

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trách nhiệm

Trình tự

Thời gian

(15 ngày làm việc)

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

Ban sáng lập Quỹ có phạm vi hoạt động trong thành phố Đà Lạt, phường, xã thuộc thành phố Đà Lạt

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận  TNHS và TKQ hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

 Theo mục 5.2

B2

Công chức Bộ phận  TNHS và TKQ.

- Kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết biên nhận, lập phiếu kiểm soát quá trình, vào sổ theo dõi hoặc cập nhật thông tin vào hệ thống một cửa điện tử, chuyển hồ sơ cho PNV.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định.

0,5 ngày

Biên nhận

hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết

Sổ theo dõi (nếu có)

B3

Văn thư

PNV

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên phụ trách lĩnh vực giải quyết

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết

B4

Công chức PNV

- Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến các cơ quan có liên quan

-Dự thảo Quyết định cho phép quỹ tự giải thể

06 ngày

Tờ trình

Dự thảo

Quyết định

B5

Lãnh đạo PNV

Xem xét, kiểm tra ký duyệt hồ sơ chuyển Văn phòng HĐND và UBND

01 ngày

Tờ trình

Dự thảo

Quyết định

 

B6

Văn thư

Văn phòng HĐND và UBND

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho chuyên viên phụ trách lĩnh vực

0,5 ngày

Quyết định

 

B7

Chuyên viên Văn phòng  HĐND và UBND

Xem xét, kiểm tra, trình ký

2,5 ngày

Quyết định

 

B8

Lãnh đạo

Văn phòng  HĐND và UBND

Kiểm tra, trình ký

01 ngày

Quyết định

 

B9

Lãnh đạo UBND

Ký duyệt

02 ngày

Quyết định

 

B10

Văn thư

Văn phòng HĐND và UBND

Vào số, đóng dấu phát hành văn bản, chuyển hồ sơ cho PNV

0,5 ngày

Quyết định

 

B11

Công chức PNV

Lưu hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và TKQ

0,5 ngày

Quyết định

 

B12

Công chức Bộ phận TNHS và TKQ

Vào sổ theo dõi, trả kết quả, thu biên nhận hồ sơ

Không tính thời gian

Quyết định

 

4. BIỂU MẪU

TT

Tên Biểu mẫu

1

Đơn đề nghị giải thể Quỹ (Mẫu 8 Phụ lục I Thông tư số 02/2013/TT-BNV)

2

Biên nhận hồ

3

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết

4

Sổ theo dõi kết quả giải quyết thủ tục hành chính

5.HỒ SƠ  LƯU

TT

Hồ sơ lưu

Thời gian lưu

Nơi lưu

1

Theo mục 5.2

Theo quy định pháp luật

 

Phòng Nội vụ

2

Quyết định giải thể Quỹ

3

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết

4

Biên nhận hồ sơ

Bộ phận

TNHS và TKQ

5

Sổ theo dõi kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ được bảo quản tại Phòng Nội vụ thành phố Đà Lạt, sau đó được lưu trữ theo quy định hiện hành