Thủ tục cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêng 

1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêng.

2. PHẠM VI

- Áp dụng đối với hoạt động cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài về việc riêng.

- Áp dụng đối với công chức thuộc Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND thành phố và công chức Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thành phố Đà Lạt chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm soát thủ tục này.

3. NỘI DUNG QUY TRÌNH

3.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

 

Không

 

3.2

Thành phần hồ sơ

Bản

chính

Bản sao

 

 

Đơn xin đi nước ngoài về việc riêng nêu rõ lý do, mục đích, thời gian, địa điểm, nguồn kinh phí

x

 

 

 

Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý đảng viên có thẩm quyền (nếu là đảng viên).

x

 

 

 

Các văn bản khác liên quan (nếu có).

 

 

 

3.3

Số lượng hồ sơ

 

 

01 bộ

 

3.4

Thời gian xử lý

 

 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

 

Bộ phận TNHS và TKQ giải quyết TTHC thành phố Đà Lạt

 

3.6

Lệ phí

 

 

Không

 

3.7

Quy trình xử lý công việc

 

 

TT

Trách nhiệm

Trình tự

Thời gian

(03 ngày làm việc)

Biểu mẫu/

Kết quả

 

B1

CBCCVC có nguyện vọng

đi nước ngoài

về việc riêng

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp tại Bộ phận TNHS và TKQ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

­­

Theo mục 5.2

 

B2

Công chức

Bộ phận

TNHS và TKQ

Kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết biên nhận, lập phiếu kiểm soát quá trình, vào sổ theo dõi hoặc cập nhật thông tin vào hệ thống một cửa điện tử, chuyển hồ sơ cho PNV.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định.

02 giờ

- Biên nhận hồ sơ.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết.

- Sổ theo dõi (nếu có).

 

B3

Văn thư

PNV

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên phụ trách lĩnh vực giải quyết

01 giờ

Hồ sơ, Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết.

 

B4

Công chức

PNV

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ:

- Hồ sơ không đủ điều kiện dự thảo văn bản từ chối nêu rõ lý do.

- Hồ sơ đủ điều kiện: Lập Tờ trình, dự thảo Quyết định cho phép CBCCVC đi nước ngoài về việc riêng.

01 ngày

- Tờ trình PNV

- Dự thảo Quyết định hoặc văn bản trả lời

 

B5

Lãnh đạo

PNV

Xem xét, kiểm tra ký duyệt Tờ trình chuyển Văn phòng HĐND và UBND

02 giờ

- Tờ trình của PNV

- Dự thảo Quyết định hoặc văn bản trả lời.

 

B6

Văn thư

Văn phòng

HĐND và UBND

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên phụ trách lĩnh vực

01 giờ

Dự thảo Quyết định hoặc văn bản trả lời

 

B7

Chuyên viên

Văn phòng  HĐND và UBND

Xem xét, kiểm tra, trình ký

02 giờ

Quyết định hoặc văn bản trả lời

 

B8

Lãnh đạo

Văn phòng  HĐND và UBND

Kiểm tra, trình ký

01 giờ

Quyết định hoặc văn bản trả lời

 

B9

Lãnh đạo

UBND

Ký duyệt

0,5 ngày

Quyết định hoặc văn bản trả lời

 

B10

Văn thư

Văn phòng HĐND và UBND

Vào số, đóng dấu phát hành văn bản, chuyển hồ sơ cho PNV

02 giờ

Quyết định hoặc văn bản trả lời

 

B11

Công chức

PNV

Lưu hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và TKQ

01 giờ

Quyết định hoặc văn bản trả lời

 

B12

Công chức

Bộ phận

TNHS và TKQ

Vào sổ theo dõi, trả kết quả, thu biên nhận hồ sơ

Không tính thời gian

Quyết định hoặc văn bản trả lời

4. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1.  

 

Không

5. HỒ SƠ LƯU

TT

Hồ sơ lưu

1

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

2

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

3

Đơn xin đi nước ngoài về việc riêng nêu rõ lý do, mục đích, thời gian, địa điểm, nguồn kinh phí

4

Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý đảng viên có thẩm quyền (nếu là đảng viên).

5

Các văn bản khác liên quan (nếu có).

6

Tờ trình đề nghị phê duyệt

7

Quyết định cho phép CBCCVC đi nước ngoài về việc riêng/Văn bản từ chối

8

Sổ theo dõi hồ sơ

Hồ sơ được lưu trữ, bảo quản tại Phòng Nội vụ sau đó chuyển xuống lưu trữ của cơ quan theo quy định hiện hành