Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã, phường nhưng trong địa bàn thành phố Đà Lạt của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

1. MỤC ĐÍCH

Xây dựng quy trình này nhằm thống nhất trình tự và cách thức thực hiện thủ tục xác nhận Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã, phường nhưng trong địa bàn thành phố Đà Lạt của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Áp dụng đối với các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có nhu cầu tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã, phường nhưng trong địa bàn thành phố Đà Lạt của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

    - Áp dụng đối với công chức thuộc Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND thành phố và công chức Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thành phố Đà Lạt chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm soát thủ tục này.

3. NỘI DUNG QUY TRÌNH

3.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

- Trước khi tổ chức quyên góp 10 ngày, cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã, phường nhưng trong địa bàn thành phố Đà Lạt có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Phòng Nội vụ nơi tổ chức quyên góp.

- Hoạt động quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc phải có sổ sách thu, chi bảo đảm công khai, minh bạch. Tài sản được quyên góp phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích đã thông báo, phục vụ cho hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo và từ thiện xã hội.

- Không được lợi dụng danh nghĩa cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc để quyên góp nhằm trục lợi hoặc trái mục đích quyên góp.

 

3.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Văn bản thông báo (theo mẫu) và các tài liệu kèm theo (nếu có).

01

 

3.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

3.4

Thời gian xử lý

 

Ngay sau khi UBND thành phố Đà Lạt nhận đủ hồ sơ hợp lệ (giải quyết trong ngày)

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận TNHS và TKQ giải quyết TTHC thành phố Đà Lạt

3.6

Lệ phí: Không

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trách nhiệm

Trình tự

Thời gian

(01 ngày làm việc)

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận  TNHS và TKQ hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Theo mục 5.2

B2

Công chức Bộ phận  TNHS và TKQ.

- Kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết biên nhận, lập phiếu kiểm soát quá trình, vào sổ theo dõi hoặc cập nhật thông tin vào hệ thống một cửa điện tử, chuyển hồ sơ cho PNV.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định.

0,5 giờ

- Biên nhận

hồ sơ

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết

- Sổ theo dõi (nếu có)

B3

Văn thư

PNV

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên phụ trách lĩnh vực giải quyết

0,5 giờ

 

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết

B4

Công chức PNV

- Kiểm tra, thẩm định hồ sơ;

- Lập tờ trình, dự thảo văn bản trả lời.

-Trường hợp không đồng ý dự thảo văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

02 giờ

- Tờ trình

- Dự thảo

văn bản trả lời

B5

Lãnh đạo PNV

Xem xét, kiểm tra ký duyệt hồ sơ chuyển Văn phòng HĐND và UBND

0,5 giờ

- Tờ trình

- Dự thảo

văn bản trả lời

B6

Văn thư

Văn phòng HĐND và UBND

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho chuyên viên phụ trách lĩnh vực

0,5 giờ

Văn bản

trả lời

B7

Chuyên viên Văn phòng  HĐND và UBND

Xem xét, kiểm tra, trình ký

01 giờ

Dự thảo

văn bản trả lời

B8

Lãnh đạo

Văn phòng  HĐND và UBND

Kiểm tra, trình ký

0,5 giờ

Dự thảo

văn bản trả lời

B9

Lãnh đạo UBND

Ký duyệt

1,5 giờ

Văn bản

 trả lời

B10

Văn thư

Văn phòng HĐND và UBND

Vào số, đóng dấu phát hành văn bản, chuyển hồ sơ cho PNV

0,5 giờ

Văn bản

trả lời

B11

Công chức PNV

Lưu hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và TKQ

0,5 giờ

Văn bản

trả lời

B12

Công chức Bộ phận TNHS và TKQ

Vào sổ theo dõi, trả kết quả, thu biên nhận hồ sơ

Không tính thời gian

Văn bản

trả lời

4. BIỂU MẪU