Thành lập và công nhận điều lệ quỹ 

Biểu mẫu

Đơn đề nghị thành lập Quỹ

Điều lệ mẫu của Quỹ

1. MỤC ĐÍCH

Xây dựng quy trình này nhằm thống nhất trình tự và cách thức thực hiện thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong thành phố Đà Lạt, phường, xã thuộc thành phố Đà Lạt.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong thành phố Đà Lạt, phường, xã thuộc thành phố Đà Lạt.

Áp dụng đối với công chức Phòng Nội vụ, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

3. NỘI DUNG QUY TRÌNH

3.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Điều kiện thành lập Quỹ:

+ Có mục đích hoạt động phù hợp: Hỗ trợ và khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, từ thiện, nhân đạo và các mục đích phát triển cộng đồng không vì mục địch lợi nhuận.

+ Sáng lập viên thành lập Quỹ phải là công dân, tổ chức Việt Nam và có ít nhất 03 sáng lập viên. Điều kiện đối với sáng lập viên là công dân Việt Nam: Có đủ năng lực hành vi dân sự không có án tích; đối với sáng lập viên là tổ chức Việt Nam: Có điều lệ hoặc văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; Nghị quyết của Ban lãnh đạo tổ chức về việc tham gia thành lập quỹ; quyết định cử người đại diện của tổ chức tham gia tư cách sáng lập viên thành lập Quỹ.

- Ban sáng lập quỹ có đủ số tài sản đóng góp để thành lập quỹ;

- Có hồ sơ thành lập Quỹ.

- Quỹ do công dân, tổ chức Việt Nam thành lập, Ban sáng lập phải đảm bảo số tài khoản đóng góp thành lập quỹ quy đổi ra tiền đồng Việt Nam như sau: Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp thành phố Đà Lạt: 100.000.000 (một trăm triệu); quỹ hoạt động trong phạm vi phường, xã: 20.000.000 (hai mươi triệu). Trong đó số tiền dự kiến chuyển vào tài khoản của quỹ tối thiểu bằng 50% tổng giá trị tài sản quy đổi.

3.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

3.2.1

Đơn đề nghị thành lập Quỹ

01

 

3.2.2

Dự thảo Điều lệ Quỹ

01

 

3.2.3

Tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành lập Quỹ

01

 

3.2.4

Sơ yếu lý lịch, lý lịch tư pháp của các thành viên ban sáng lập quỹ, sáng lập viên thành lập quỹ nếu thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ

01

 

3.2.5

Bản sao di chúc có chứng thực; Hợp đồng ủy quyền có công chứng (nếu có)

01

 

3.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

3.4

Thời gian xử lý

 

40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận TNHS và TKQ

3.6

Lệ phí: Không

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trách nhiệm

Trình tự

Thời gian

(40 ngày làm việc)

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

Ban lãnh đạo hội có phạm vi hoạt động trong thành phố Đà Lạt, phường, xã thuộc thành phố Đà Lạt

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận  TNHS và TKQ hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

 Theo mục 5.2

B2

Công chức Bộ phận  TNHS và TKQ.

- Kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết biên nhận, lập phiếu kiểm soát quá trình, vào sổ theo dõi hoặc cập nhật thông tin vào hệ thống một cửa điện tử, chuyển hồ sơ cho PNV.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định.

0,5 ngày

Biên nhận

hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết

Sổ theo dõi (nếu có)

B3

Văn thư

PNV

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên phụ trách lĩnh vực giải quyết

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết

B4

Công chức PNV

- Kiểm tra, thẩm định hồ sơ tham mưu Quyết định cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

-Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do

26 ngày

Tờ trình

Dự thảo Quyết định hoặc văn bản trả lời

B5

Lãnh đạo PNV

Xem xét, kiểm tra ký duyệt hồ sơ chuyển Văn phòng HĐND và UBND

02 ngày

Tờ trình

Dự thảo Quyết định hoặc văn bản trả lời

B6

Văn thư

Văn phòng HĐND và UBND

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho chuyên viên phụ trách lĩnh vực

1,5 ngày

Quyết định hoặc văn bản trả lời

B7

Chuyên viên Văn phòng  HĐND và UBND

Xem xét, kiểm tra, trình ký

05 ngày

Quyết định hoặc văn bản trả lời

B8

Lãnh đạo

Văn phòng  HĐND và UBND

Kiểm tra, trình ký

01 ngày

Quyết định hoặc văn bản trả lời

B9

Lãnh đạo UBND

Ký duyệt

02 ngày

Quyết định hoặc văn bản trả lời

B10

Văn thư

Văn phòng HĐND và UBND

Vào số, đóng dấu phát hành văn bản, chuyển hồ sơ cho PNV

01 ngày

Quyết định hoặc văn bản trả lời

B11

Công chức PNV

Lưu hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và TKQ

0,5 ngày

Quyết định hoặc văn bản trả lời

B12

Công chức Bộ phận TNHS và TKQ

Vào sổ theo dõi, trả kết quả, thu biên nhận hồ sơ

Không tính thời gian

Quyết định hoặc văn bản trả lời

4. BIỂU MẪU

TT

Tên Biểu mẫu

1

Đơn đề nghị thành lập Quỹ (theo Mẫu 1 Phụ lục I Thông tư số 02/2013/TT-BNV)

2

Điều lệ mẫu của Quỹ (theo Mẫu 2 Phụ lục I Thông tư số 02/2013/TT-BNV)

3

Biên nhận hồ

4

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết

5

Sổ theo dõi kết quả giải quyết thủ tục hành chính

 

5. HỒ SƠ  LƯU

TT

Hồ sơ lưu

Thời gian lưu

Nơi lưu

1

Theo mục 5.2

Theo quy định pháp luật

 

Phòng Nội vụ

2

Quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ

3

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết

4

Biên nhận hồ sơ

Bộ phận

TNHS và TKQ

5

Sổ theo dõi kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ được bảo quản tại Phòng Nội vụ thành phố Đà Lạt, sau đó được lưu trữ theo quy định hiện hành