Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 

    1. MỤC ĐÍCH

    Quy định trình tự và cách thức thực hiện thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

2. PHẠM VI

    - Áp dụng đối với các Tổ chức, cá nhân muốn thực hiện thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

    - Áp dụng đối với công chức thuộc Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND thành phố và công chức Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thành phố Đà Lạt chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm soát thủ tục này.

    3. NỘI DUNG QUY TRÌNH

3.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

 

Có phương án xử lý các vấn đề về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan.

 

3.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

 

Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

x

 

 

 

Tờ trình đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập.

x 

 

 

 

Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có).

x

 

 

3.3

Số lượng hồ sơ

 

 

01 bộ

 

3.4

Thời gian xử lý

 

 

Thẩm định trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).

 

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

 

Bộ phận TNHS và TKQ giải quyết TTHC thành phố Đà Lạt.

 

3.6

Lệ phí

 

 

Không

 

3.7

Quy trình xử lý công việc

 

TT

Trách nhiệm

Trình tự

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

Cá nhân

hoặc tổ chức

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận TNHS và TKQ hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Theo mục

5.2

B2

Bộ phận

TNHS và TKQ

Kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết biên nhận, lập phiếu kiểm soát quá trình, vào sổ theo dõi hoặc cập nhật thông tin vào hệ thống một cửa điện tử, chuyển hồ sơ cho PNV.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định.

0,5 ngày

- Biên nhận hồ sơ.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết.

B3

Văn thư

PNV

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên phụ trách lĩnh vực giải quyết

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết.

B4

Chuyên viên PNV

Thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết, trong thời hạn 03 ngày làm việc từ khi tiếp nhận hồ sơ, dự thảo văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ (chỉ được phép bổ sung hồ sơ 01 lần).

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì dự thảo Tờ trình, văn bản trả lời không đảm bảo điều kiện, có nêu rõ lý do.

- Nếu hồ sơ hợp lệ, đơn vị sự nghiệp công lập đáp ứng đủ điều kiện giải thể thì dự thảo Tờ trình đề nghị, văn bản thẩm định cho phép giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

07

ngày

Văn bản bổ sung hồ sơ (nếu có); tờ trình đề nghị, dự thảo văn bản thẩm định hoặc văn bản trả lời không đảm bảo điều kiện

B5

Lãnh đạo

PNV

Xem xét, kiểm tra ký Tờ trình chuyển Văn phòng HĐND và UBND

01

ngày

Tờ trình đề nghị; Dự thảo văn bản thẩm định hoặc văn bản trả lời không đảm bảo điều kiện

B6

Văn thư

Văn phòng HĐND và UBND

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho chuyên viên phụ trách lĩnh vực

0,5 ngày

Tờ trình đề nghị; Dự thảo văn bản thẩm định hoặc văn bản trả lời không đảm bảo điều kiện

B7

Chuyên viên Văn phòng  HĐND và UBND

Xem xét, kiểm tra, trình ký

02

ngày

Văn bản

thẩm định hoặc

văn bản trả lời không đảm bảo điều kiện

B8

Lãnh đạo

Văn phòng  HĐND và UBND

Kiểm tra, trình ký

01

ngày

Văn bản thẩm định hoặc văn bản trả lời

không đảm bảo điều kiện

B9

Lãnh đạo

UBND

Ký duyệt

1,5

ngày

Văn bản thẩm định hoặc văn bản trả lời

không đảm bảo điều kiện

B10

Văn thư

Văn phòng HĐND và UBND

Vào số, đóng dấu phát hành văn bản, chuyển hồ sơ cho PNV

0,5 ngày

Văn bản thẩm định hoặc văn bản trả lời

không đảm bảo điều kiện

B11

Chuyên viên PNV

Lưu hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và TKQ

0,5 ngày

Văn bản thẩm định hoặc văn bản trả lời

không đảm bảo điều kiện

B12

Công chức

Bộ phận

TNHS và TKQ

Vào sổ theo dõi, trả kết quả, thu biên nhận hồ sơ

Không tính thời gian

Văn bản thẩm định hoặc văn bản trả lời

không đảm bảo điều kiện

            4. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

1.  

 

Không

     5. HỒ SƠ LƯU

TT

Hồ sơ lưu

1.  

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (nếu có)

2.  

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

3.  

Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

4.  

Tờ trình đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

5.  

Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có)

6.  

Văn bản thẩm định cho phép giải thể đơn vị sự nghiệp công lập hoặc văn bản trả lời không đảm bảo điều kiện

7.  

Tờ trình đề nghị

8.  

Sổ theo dõi

Hồ sơ được lưu trữ, bảo quản tại Phòng Nội vụ sau đó chuyển xuống lưu trữ của cơ quan theo quy định hiện hành