Hợp nhất, sáp nhập, chia tách quỹ 

Biểu mẫu

Đơn đề nghị tách Quỹ

Đơn đề nghị chia Quỹ

Đơn đề nghị hợp nhất Quỹ

Đơn đề nghị sáp nhập quỹ

 

1. MỤC ĐÍCH

Xây dựng quy trình này nhằm thống nhất trình tự và cách thức thực hiện thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia tách quỹ có phạm vi hoạt động trong thành phố Đà Lạt, phường, xã thuộc thành phố Đà Lạt.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng đối với các quỹ có phạm vi hoạt động trong phường, xã thuộc thành phố Đà Lạt (trừ trường hợp Quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong thành phố Đà Lạt, phường, xã thuộc thành phố Đà Lạt).

Áp dụng đối với công chức Phòng Nội vụ, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

3. NỘI DUNG QUY TRÌNH

3.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Các quỹ hợp nhất, quỹ được sáp nhập, quỹ bị chia chấm dứt tồn tại và hoạt động sau khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hợp nhất, sáp nhập và chia quỹ. Quyền và nghĩa vụ của các quỹ hợp nhất, quỹ được sáp nhập, quỹ bị chia được chuyển giao cho các quỹ mới và quỹ sáp nhập. Đối với trường hợp tách quỹ, thì quỹ bị tách và quỹ được tách (quỹ thành lập mới) thực hiện quyền, nghĩa vụ phù hợp với mục đích hoạt động của quỹ và phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ của quỹ trước khi tách.

3.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

3.2.1

Đơn đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ, trong đó nêu rõ lý do và tên gọi mới

01

 

3.2.2

Dự thảo Điều lệ Quỹ

01

 

3.2.3

Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ; ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của sáng lập viên

01

 

3.2.4

Dự kiến nhân sự Hội đồng quản lý quỹ

01

 

3.2.5

Phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động khi hợp nhất, sáp nhập, chia tách quỹ

01

 

3.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

3.4

Thời gian xử lý

 

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận TNHS và TKQ

3.6

Lệ phí: Không

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trách nhiệm

Trình tự

Thời gian

(30 ngày làm việc)

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

Ban sáng lập Quỹ có phạm vi hoạt động trong thành phố Đà Lạt, phường, xã thuộc thành phố Đà Lạt

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận  TNHS và TKQ hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

 Theo mục 5.2

B2

Công chức Bộ phận  TNHS và TKQ.

- Kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết biên nhận, lập phiếu kiểm soát quá trình, vào sổ theo dõi hoặc cập nhật thông tin vào hệ thống một cửa điện tử, chuyển hồ sơ cho PNV.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định.

0,5 ngày

Biên nhận

hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết

Sổ theo dõi (nếu có)

B3

Văn thư

PNV

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên phụ trách lĩnh vực giải quyết

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết

B4

Công chức PNV

- Kiểm tra, thẩm định hồ sơ tham mưu Quyết định cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ.

-Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

17 ngày

Tờ trình

Dự thảo Quyết định hoặc văn bản trả lời

B5

Lãnh đạo PNV

Xem xét, kiểm tra ký duyệt hồ sơ chuyển Văn phòng HĐND và UBND

02 ngày

Tờ trình

Dự thảo Quyết định hoặc văn bản trả lời

B6

Văn thư

Văn phòng HĐND và UBND

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho chuyên viên phụ trách lĩnh vực

01 ngày

Quyết định hoặc văn bản trả lời

B7

Chuyên viên Văn phòng  HĐND và UBND

Xem xét, kiểm tra, trình ký

4,5 ngày

Quyết định hoặc văn bản trả lời

B8

Lãnh đạo

Văn phòng  HĐND và UBND

Kiểm tra, trình ký

01 ngày

Quyết định hoặc văn bản trả lời

B9

Lãnh đạo UBND

Ký duyệt

02 ngày

Quyết định hoặc văn bản trả lời

B10

Văn thư

Văn phòng HĐND và UBND

Vào số, đóng dấu phát hành văn bản, chuyển hồ sơ cho PNV

01 ngày

Quyết định hoặc văn bản trả lời

B11

Công chức PNV

Lưu hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và TKQ

0,5 ngày

Quyết định hoặc văn bản trả lời

B12

Công chức Bộ phậTNHS và TKQ

Vào sổ theo dõi, trả kết quả, thu biên nhận hồ sơ

Không tính thời gian

Quyết định hoặc văn bản trả lời

4. BIỂU MẪU

TT

Tên Biểu mẫu

1

Đơn đề nghị tách Quỹ (theo Mẫu 10 Phụ lục I Thông tư số 02/2013/TT-BNV)

2

Đơn đề nghị chia Quỹ (theo Mẫu 11 Phụ lục I Thông tư số 02/2013/TT-BNV)

3

Đơn đề nghị hợp nhất Quỹ (theo Mẫu 12 Phụ lục I Thông tư số 02/2013/TT-BNV)

4

Đơn đề nghị sáp nhập quỹ (theo Mẫu 13 Phụ lục I Thông tư số 02/2013/TT-BNV)

5

Biên nhận hồ

6

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết

7

Sổ theo dõi kết quả giải quyết thủ tục hành chính

 

5. HỒ SƠ  LƯU

TT

Hồ sơ lưu

Thời gian lưu

Nơi lưu

1

Theo mục 5.2

Theo quy định pháp luật

 

Phòng Nội vụ

2

Quyết định cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

3

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết

4

Biên nhận hồ sơ

Bộ phận

TNHS và TKQ

5

Sổ theo dõi kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ được bảo quản tại Phòng Nội vụ thành phố Đà Lạt, sau đó được lưu trữ theo quy định hiện hành