Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội 

Biểu mẫu

Đơn đề nghị tách Hội

Đơn đề nghị chia Hội

Đơn đề nghị sáp nhập Hội

Đơn đề nghị hợp nhất Hội

 

1. MỤC ĐÍCH

Xây dựng quy trình này nhằm thống nhất trình tự và cách thức thực hiện thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội (các Hội có phạm vi hoạt động trong phường, xã).

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng đối với các Hội có phạm vi hoạt động trong phường, xã có nhu cầu chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội.

Áp dụng đối với công chức Phòng Nội vụ, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

3. NỘI DUNG QUY TRÌNH

3.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

- Tuỳ theo yêu cầu và khả năng hoạt động của hội, ban lãnh đạo hội đề nghị UBND thành phố Đà Lạt cho phép chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (đối với những hội có phạm vi hoạt động trong phường, xã).

- Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội được thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan và Nghị quyết đại hội của hội.

3.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

3.2.1

Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

01

 

3.2.2

Đề án chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

01

 

3.2.3

Nghị quyết đại hội của hội về việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

01

 

3.2.4

Dự thảo điều lệ hội mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

01

 

3.2.5

Danh sách ban lãnh đạo lâm thời của hội thành lập mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

01

 

3.2.6

Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban lãnh đạo lâm thời

01

 

3.2.7

Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội hình thành mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

01

 

3.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

3.4

Thời gian xử lý

 

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận TNHS và TKQ

3.6

Lệ phí: Không

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trách nhiệm

Trình tự

Thời gian

(30 ngày làm việc)

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

Ban lãnh đạo hội có phạm vi hoạt động trong phường, xã

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận  TNHS và TKQ hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

 Theo mục 5.2

B2

Công chức Bộ phận  TNHS và TKQ.

- Kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết biên nhận, lập phiếu kiểm soát quá trình, vào sổ theo dõi hoặc cập nhật thông tin vào hệ thống một cửa điện tử, chuyển hồ sơ cho PNV.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định.

0,5 ngày

Biên nhận

hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết

Sổ theo dõi (nếu có)

B3

Văn thư

PNV

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên phụ trách lĩnh vực giải quyết

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết

B4

Công chức PNV

- Kiểm tra, thẩm định hồ sơ;

- Lập tờ trình, dự thảo Quyết định cho phép chia; tách; sáp nhập; hợp nhất hội trình lãnh đạo PNV.

-Trường hợp không đồng ý dự thảo văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

17 ngày

Tờ trình

Dự thảo Quyết định hoặc văn bản trả lời

B5

Lãnh đạo PNV

Xem xét, kiểm tra ký duyệt hồ sơ chuyển Văn phòng HĐND và UBND

02 ngày

Tờ trình

Dự thảo Quyết định hoặc văn bản trả lời

B6

Văn thư

Văn phòng HĐND và UBND

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho chuyên viên phụ trách lĩnh vực

0,5 ngày

Quyết định hoặc văn bản trả lời

B7

Chuyên viên Văn phòng  HĐND và UBND

Xem xét, kiểm tra, trình ký

05 ngày

Dự thảo Quyết định hoặc văn bản trả lời

B8

Lãnh đạo

Văn phòng  HĐND và UBND

Kiểm tra, trình ký

01 ngày

Dự thảo Quyết định hoặc văn bản trả lời

B9

Lãnh đạo UBND

Ký duyệt

02 ngày

Quyết định hoặc văn bản trả lời

B10

Văn thư

Văn phòng HĐND và UBND

Vào số, đóng dấu phát hành văn bản, chuyển hồ sơ cho PNV

01 ngày

Quyết định hoặc văn bản trả lời

B11

Công chức PNV

Lưu hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và TKQ

0,5 ngày

Quyết định hoặc văn bản trả lời

B12

Công chức Bộ phận TNHS và TKQ

Vào sổ theo dõi, trả kết quả, thu biên nhận hồ sơ

Không tính thời gian

Quyết định hoặc văn bản trả lời

4. BIỂU MẪU

TT

Tên Biểu mẫu

1

Đơn đề nghị tách Hội (theo Mẫu 10 Phụ lục I Thông tư số 03/2013/TT-BNV)

2

Đơn đề nghị chia Hội (theo Mẫu 11 Phụ lục I Thông tư số 03/2013/TT-BNV)

3

Đơn đề nghị sáp nhập Hội (theo Mẫu 12 Phụ lục I Thông tư số 03/2013/TT-BNV)

4

Đơn đề nghị hợp nhất Hội (theo Mẫu 13 Phụ lục I Thông tư số 03/2013/TT-BNV)

5

Biên nhận hồ

6

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết

7

Sổ theo dõi kết quả giải quyết thủ tục hành chính

 

5.HỒ SƠ LƯU

TT

Hồ sơ lưu

Thời gian lưu

Nơi lưu

1

Theo mục 5.2

Theo quy định pháp luật

 

Phòng Nội vụ

2

Quyết định cho phép chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

3

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết

4

Biên nhận hồ sơ

Bộ phận

TNHS và TKQ

5

Sổ theo dõi kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ được bảo quản tại Phòng Nội vụ thành phố Đà Lạt, sau đó được lưu trữ theo quy định hiện hành