Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ 

Biểu mẫu

Đơn đề nghị giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

1. MỤC ĐÍCH

Quy định thành phần hồ sơ, lệ phí (nếu có), trình tự, cách thức và thời gian giải quyết hồ sơ “Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ” theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng đối với các quỹ có phạm vi hoạt động trong phường, xã thuộc thành phố Đà Lạt (trừ trường hợp Quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong thành phố Đà Lạt, phường, xã thuộc thành phố Đà Lạt) có nhu cầu giải thể.

Áp dụng đối với công chức Phòng Nội vụ, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

3. NỘI DUNG QUY TRÌNH

3.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Trong trường hợp thay đổi nội dung giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, quỹ phải công bố nội dung những thay đổi đó trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ liên tiếp trên 03 số báo viết hoặc báo điện tử ở Trung ương.

3.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (theo mẫu)

01

 

3.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

3.4

Thời gian xử lý

 

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận TNHS và TKQ

3.6

Lệ phí: Không

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trách nhiệm

Trình tự

Thời gian

(15 ngày làm việc)

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

Ban sáng lập Quỹ có phạm vi hoạt động trong thành phố Đà Lạt, phường, xã thuộc thành phố Đà Lạt

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận  TNHS và TKQ hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

 Theo mục 5.2

B2

Công chức Bộ phận  TNHS và TKQ.

- Kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết biên nhận, lập phiếu kiểm soát quá trình, vào sổ theo dõi hoặc cập nhật thông tin vào hệ thống một cửa điện tử, chuyển hồ sơ cho PNV.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định.

0,5 ngày

Biên nhận

hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết

Sổ theo dõi (nếu có)

B3

Văn thư

PNV

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên phụ trách lĩnh vực giải quyết

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết

B4

Công chức PNV

- Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến các cơ quan có liên quan tham mưu tờ trình, dự thảo giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.

- Dự thảo Văn bản/Quyết định cho phép quỹ tự giải thể.

06 ngày

Tờ trình

đề nghị/ Văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung; Văn bản từ chối

 

B5

Lãnh đạo PNV

Xem xét, kiểm tra ký duyệt hồ sơ chuyển Văn phòng HĐND và UBND

01 ngày

Tờ trình

đề nghị/ Văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung; Văn bản từ chối

B6

Văn thư

Văn phòng HĐND và UBND

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho chuyên viên phụ trách lĩnh vực

0,5 ngày

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ/ Văn bản từ chối

B7

Chuyên viên Văn phòng  HĐND và UBND

Xem xét, kiểm tra, trình ký

2,5 ngày

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ/ Văn bản từ chối

B8

Lãnh đạo

Văn phòng  HĐND và UBND

Kiểm tra, trình ký

01 ngày

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ/ Văn bản từ chối

B9

Lãnh đạo UBND

Ký duyệt

02 ngày

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ/ Văn bản từ chối

B10

Văn thư

Văn phòng HĐND và UBND

Vào số, đóng dấu phát hành văn bản, chuyển hồ sơ cho PNV

0,5 ngày

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ/ Văn bản từ chối

B11

Công chức PNV

Lưu hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và TKQ

0,5 ngày

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ/ Văn bản từ chối

B12

Công chức Bộ phận TNHS và TKQ

Vào sổ theo dõi, trả kết quả, thu biên nhận hồ sơ

Không tính thời gian

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ/ Văn bản từ chối

4. BIỂU MẪU

TT

Tên Biểu mẫu

1

Đơn đề nghị giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Mẫu 6 Phụ lục I Thông tư số 02/2013/TT-BNV)

2

Biên nhận hồ

3

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết

4

Sổ theo dõi kết quả giải quyết thủ tục hành chính

 

5.HỒ SƠ  LƯU

TT

Hồ sơ lưu

Thời gian lưu

Nơi lưu

1

Theo mục 5.2

Theo quy định pháp luật

 

Phòng Nội vụ

2

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ/ Văn bản từ chối giải quyết

3

Tờ trình đề nghị

4

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết

Bộ phận

TNHS và TKQ

5

Biên nhận hồ sơ

6

Sổ theo dõi kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ được bảo quản tại Phòng Nội vụ thành phố Đà Lạt, sau đó được lưu trữ theo quy định hiện hành