Quy trình Bồi thường Nhà nước 

Biểu mẫu

1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự và cách thức thực hiện thủ tục phục hồi danh dự.

2. PHẠM VI

- Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhận muốn thực hiện thủ tục hoạt động phục hồi danh dự;

- Áp dụng đối với cán bộ, công chức thuộc Phòng Tư pháp, các phòng ban/bộ phận liên quan thuộc UBND chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm soát thủ tục này.

3. NỘI DUNG QUY TRÌNH

3.1

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 

Cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, thiệt hại về tinh thần do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính.

3.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Chủ động phục hồi danh dự:

- Thông báo về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự.

- Biên bản trả lời thông báo tổ chức thực hiện phục hồi danh dự.

Trường hợp người bị thiệt hại không đồng ý với nội dung trong thông báo thì có ý kiến đề nghị cụ thể về nội dung đó để cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại có cơ sở thực hiện phục hồi danh dự.

x

 

 

Phục hồi danh dự theo yêu cầu của người bị thiệt hại: Văn bản yêu cầu bồi thường.

x

 

3.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ hồ sơ

3.4

Thời gian xử lý

 

15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản có ý kiến đồng ý của người bị thiệt hại hoặc yêu cầu của người bị thiệt hại về việc phục hồi danh dự

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND thành phố Đà Lạt

3.6

Lệ phí

 

Không

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/ Kết quả

Trường hợp chủ động phục hồi danh dự

B1

Lập Dự thảo Thông báo về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự.

Văn phòng HĐND&UBND

½ ngày

Thông báo về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự; Biên bản trả lời thông báo tổ chức thực hiện phục hồi danh dự

B2

Phê duyệt: Lãnh đạo UBND phê duyệt kết quả thực hiện:

+ Nếu đồng ý thì ký duyệt Thông báo về việc tổ chức thực hiện phục hội danh dự.

+ Nếu không đồng ý thì chuyển chuyên viên thụ lý lại

Lãnh đạo UBND

01 ngày

B3

- Đóng dấu.

- Gửi Thông báo về việc bổ sung hồ sơ yêu cầu bồi thường (đã đóng dấu) cho người bị thiệt hại

Văn thư UBND

thành phố

½ ngày

B4

- Người bị thiệt hại đồng ý nội dung trong thông báo:

+ Trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai.

+ Đăng báo xin lỗi và cải chính công khai trên 01 tờ báo cấp tỉnh tại địa phương nơi người thiệt hại cư trú trong trường hợp người thiệt hại là cá nhân hoặc nơi đặt trụ sở trong trường hợp người bị thiệt hại là pháp nhân thương mại trong 03 số liên tiếp.

+ Đăng tải nội dung xin lỗi và cải chính công khai trên Trang Thông tin điện tử của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố, Văn phòng HĐND&UBND và Phòng Văn hóa - Thông tin

13 ngày

 

- Gửi tờ báo đăng xin lỗi và cải chính công khai tới người bị thiệt hại và UBND cấp xã nơi người bị thiệt hại cư trú trong trường hợp người bị thiệt hại là cá nhân hoặc nơi đặt trụ sở trong trường hợp người bị thiệt hại là pháp nhân thương mại để niêm yết công khai tại trụ sở.

Văn thư UBND

thành phố

Phục hồi danh dự theo yêu cầu cầu người bị thiệt hại

 

- Người bị thiệt hại gửi văn bản yêu cầu bồi thường:

+ Trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai.

+ Đăng báo xin lỗi và cải chính công khai trên 01 tờ báo cấp tỉnh tại địa phương nơi người thiệt hại cư trú trong trường hợp người thiệt hại là cá nhân hoặc nơi đặt trụ sở trong trường hợp người bị thiệt hại là pháp nhân thương mại trong 03 số liên tiếp.

+ Đăng tải nội dung xin lỗi và cải chính công khai trên Trang Thông tin điện tử của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố, Văn phòng HĐND&UBND và Phòng Văn hóa - Thông tin

15 ngày

Văn bản yêu cầu bồi thường

 

- Gửi tờ báo đăng xin lỗi và cải chính công khai tới người bị thiệt hại và UBND cấp xã nơi người bị thiệt hại cư trú trong trường hợp người bị thiệt hại là cá nhân hoặc nơi đặt trụ sở trong trường hợp người bị thiệt hại là pháp nhân thương mại để niêm yết công khai tại trụ sở.

Văn thư UBND

thành phố

4. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

17/BTNN

Thông báo về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự

2

18/BTNN

Biên bản trả lời thông báo tổ chức thực hiện phục hồi danh dự

 3

01/BTNN

Văn bản yêu cầu bồi thường

5. HỒ SƠ LƯU

TT

Hồ sơ lưu

1

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (nếu có)

2

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

3

Theo mục 5.2

4

Theo mục 6

5

Sổ theo dõi hồ sơ

Hồ sơ được lưu trữ, bảo quản tại phòng chuyên môn sau đó chuyển xuống lưu trữ của cơ quan theo quy định hiện hành