Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường 

1. MỤC ĐÍCH

Xây dựng quy trình này nhằm thống nhất trình tự và cách thức thực hiện thủ tục báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của các Hội có phạm vi hoạt động trong phường, xã.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng đối với các Hội có phạm vi hoạt động trong phường, xã có nhu cầu tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường.

Áp dụng đối với công chức Phòng Nội vụ, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

3. NỘI DUNG QUY TRÌNH

3.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Hội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường sau khi có ý kiến bằng văn bản của UBND thành phố Đà Lạt. Trường hợp Hội tổ chức Đại hội mà không báo cáo theo quy định thì UBND thành phố Đà Lạt không phê duyệt Điều lệ Hội đã được thông qua.

3.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

3.2.1

Hồ sơ báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ:

- Nghị quyết của Ban lãnh đạo Hội về việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ.

- Dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới của Hội. Báo cáo kiểm điểm của Ban lãnh đạo, ban kiểm tra và báo cáo tài chính của Hội.

- Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung (nếu có)

- Danh sách dự kiến nhân sự ban lãnh đạo, ban kiểm tra, trong đó nêu rõ tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng thành viên ban lãnh đạo, ban kiểm tra hội. Đối với nhân sự dự kiến là người đứng đầu hội phải có sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, văn bản đồng ý của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

- Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức đại hội, số lượng đại biểu mời, đại biểu chính thức tham dự Đại hội, dự kiến chương trình Đại hội.

- Báo cáo số lượng hội viên, trong đó nêu rõ số hội viên chính thức của Hội;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

3.2.2

Hồ sơ báo cáo Đại hội bất thường:

- Nghị quyết của Ban lãnh đạo Hội về việc tổ chức Đại hội bất thường trong đó nêu rõ nội dung thảo luận và quyết định tại Đại hội

- Dự thảo những nội dung thảo luận và quyết định tại Đại hội

- Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội, số lượng đại biểu mời, Đại hội chính thức tham dự Đại hội, dự kiến chương trình Đại hội.

 

 

 

 

02

 

3.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

3.4

Thời gian xử lý

 

25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận TNHS và TKQ

3.6

Lệ phí: Không

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trách nhiệm

Trình tự

Thời gian

(25 ngày làm việc)

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

Ban lãnh đạo hội có phạm vi hoạt động trong phường, xã

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận  TNHS và TKQ hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

 Theo mục 5.2

B2

Công chức Bộ phận  TNHS và TKQ.

- Kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết biên nhận, lập phiếu kiểm soát quá trình, vào sổ theo dõi hoặc cập nhật thông tin vào hệ thống một cửa điện tử, chuyển hồ sơ cho PNV.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định.

0,5 ngày

Biên nhận

hồ sơ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết

Sổ theo dõi (nếu có)

B3

Văn thư

PNV

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển chuyên viên phụ trách lĩnh vực giải quyết

0,5 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết

B4

Công chức PNV

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ;

Lập tờ trình, dự thảo Công văn cho phép tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường

14 ngày

Tờ trình

Dự thảo

Công văn

B5

Lãnh đạo PNV

Xem xét, kiểm tra ký duyệt hồ sơ chuyển Văn phòng HĐND và UBND

01 ngày

Tờ trình

Dự thảo

 Công văn

B6

Văn thư

Văn phòng HĐND và UBND

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển cho chuyên viên phụ trách lĩnh vực

0,5 ngày

- Tờ trình

- Dự thảo Công văn

B7

Chuyên viên Văn phòng  HĐND và UBND

Xem xét, kiểm tra, trình ký

04 ngày

Dự thảo

Công văn

B8

Lãnh đạo

Văn phòng  HĐND và UBND

Kiểm tra, trình ký

01 ngày

Công văn

B9

Lãnh đạo UBND

Ký duyệt

02 ngày

Công văn

B10

Văn thư

Văn phòng HĐND và UBND

Vào số, đóng dấu phát hành văn bản, chuyển hồ sơ cho PNV

01 ngày

Quyết định hoặc văn bản trả lời

B11

Công chức PNV

Lưu hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS và TKQ

0,5 ngày

Quyết định hoặc văn bản trả lời

B12

Công chức Bộ phậTNHS và TKQ

Vào sổ theo dõi, trả kết quả, thu biên nhận hồ sơ

Không tính thời gian

Quyết định hoặc văn bản trả lời

4. BIỂU MẪU

TT

Tên Biểu mẫu

1

Biên nhận hồ

2

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết

3

Sổ theo dõi kết quả giải quyết thủ tục hành chính

 

5. HỒ SƠ LƯU

TT

Hồ sơ lưu

Thời gian lưu

Nơi lưu

1

Theo mục 5.2

Theo quy định pháp luật

 

Phòng Nội vụ

2

Công văn cho phép tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường

3

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết

4

Biên nhận hồ sơ

Bộ phận

TNHS và TKQ

5

Sổ theo dõi kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ được bảo quản tại Phòng Nội vụ thành phố Đà Lạt, sau đó được lưu trữ theo quy định hiện hành