Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò đá xây dựng tại huyện Lạc Dương của Công ty TNHH VLXD-Xây dựng Ngọc Phương