Về việc tiếp nhận hs đề nghị cấp phép thăm dò đá xây dựng tại huyện Di Linh của công ty TNHH VIPOKA