Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò cát xây dựng tại huyện Lâm Hà