Về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò đá xây dựng tại huyện Đức Trọng của công ty TNHH Dương Phát