Về việc công ty TNHH XD TM Bảy Tài đề nghị cấp phép thăm dò cát tại xã Lộc Bắc và Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm