Về việc: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Thiên Lộc đề nghị cấp phép thăm dò cát xây dựng tại xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm