Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất của Hộ kinh doanh cá thể Hoàng Sỹ Hùng