Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất của Công ty TNHH TP Đại Bình Dương