Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng