Triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới