Chỉ thị về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới