Đề nghị Sở TT&TT hỗ trợ công tác giáo dục trực tuyến trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19