Thông báo của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Trưởng Ban Chỉ Đạo tại cuộc họp về một số nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới 

Thông báo của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - Trưởng Ban Chỉ Đạo tại cuộc họp về một số nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới