Tạm dừng tổ chức hội nghị giao ban báo chí định kỳ