Quyết định thu hồi quyết định số 17/QĐ-SYT ngày 18/01/2008 của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng