Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng