Phổ biến thông tin và tham gia hưởng ứng cuộc thi GreenTech