Tiếp tục thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện