Tham dự Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam năm 2020