Tóm tắt đề án sát nhập đơn vị hành chính xã Đạ M'ri vào thị trấn Đạ M'ri thuộc huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng