16 quy trình nghiệp vụ thanh tra phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

Tổng Thanh tra Lê Minh Khái vừa ký quyết định ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

 

Các lĩnh vực hoạt động của Thanh tra Chính phủ được công bố phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 gồm:

9 mô hình HTQLCL và quy trình hệ thống: Mô hình HTQLCL; mục tiêu chất lượng; quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu); quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản (hồ sơ); quy trình đánh giá chất lượng nội bộ; quy trình họp xem xét của lãnh đạo; quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục, cải tiến HTQLCL; quy trình quản lý rủi ro và cơ hội; quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa.

16 quy trình nghiệp vụ: Quy trình xử lý văn bản điện tử; quy trình công bố thủ tục hành chính; quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; quy trình quản lý, sử dụng xe ô tô; quy trình xét duyệt khen thưởng; quy trình tuyển dụng công chức; quy trình giải quyết khiếu nại; quy trình giải quyết tố cáo; quy trình tiếp công dân; quy trình xử lý đơn thư; quy trình tiến hành một cuộc thanh tra; quy trình giám sát hoạt động đoàn thanh tra; quy trình xây dựng định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; quy trình tổng hợp thông tin xây dựng báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; quy trình thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ; quy trình tổ chức đoàn ra nước ngoài.

28 danh mục thủ tục hành chính gồm: Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập; thủ tục thực hiện việc giải trình; thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình; thủ tục xác minh tài sản, thu nhập; thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thanh tra”; thủ tục cấp lại thẻ thanh tra; thủ tục đổi thẻ thanh tra; thủ tục cấp mới thẻ thanh tra; thủ tục xử lý đơn tại cấp xã; thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện; thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh; thủ tục xử lý đơn tại các cơ quan Trung ương; thủ tục tiếp công dân tại cấp xã; thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện; thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh; thủ tục tiếp công dân tại cơ quan Trung ương; thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã; thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện; thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh; thủ tục giải quyết tố cáo tại cơ quan Trung ương; thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện; thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh; thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cơ quan Trung ương; thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã; thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện; thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh; thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cơ quan Trung ương.