Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 
Tải kế hoạch tại đây 2-2020-cq-616-1.PDF