UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kết luận thanh tra công tác quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) và thực hiện các dự án QLBVR kết hợp sản xuất nông nghiệp (SXNN) trên địa bàn huyện Lâm Hà 

Ngày 13/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kết luận số 2096/KL-UBND kết luận thanh tra công tác QLBVR và thực hiện các dự án QLBVR kết hợp sản xuất nông nghiệp tại huyện Lâm Hà.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tóm tắt một số nội dung chủ yếu trong kết luận thanh tra như sau:

1. Mặt làm được:

UBND huyện Lâm Hà đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động của Trung ương, Tỉnh ủy và chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác QLBVR; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về QLBVR, PCCCR; tăng cường hoạt động tuần tra, truy quét, điều tra, xử lý vi phạm liên quan đến rừng, đất lâm nghiệp được giao quản lý; thành lập và kiện toàn các Ban chỉ đạo, Đội truy quét; ban hành quy chế phối hợp giữa hạt kiểm lâm, các ban quản lý rừng, UBND cấp xã trong công tác QLBVR; lập hồ sơ thiết kế trồng rừng, giao khoán bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp theo quy định.

Các đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất, thuê rừng đã có nhiều cố gắng trong công tác QLBVR, quản lý đất lâm nghiệp được giao, được thuê; tăng cường hoạt động tuần tra, phát hiện các hành vi vi phạm để xử lý.

2. Mặt tồn tại, hạn chế:

a) Công tác QLBVR của các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện Lâm Hà thời gian qua hiệu quả chưa cao; chưa kịp thời kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn các đối tượng vi phạm để lập hồ sơ xử lý; việc xử lý vi phạm chưa kịp thời; tỷ lệ vụ vi phạm chưa xác định được đối tượng vi phạm còn cao; tỷ lệ thu nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính chỉ đạt 30%...

b) Về giao khoán rừng, đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân theo các Nghị định: số 01-CP, số 135/2005/NĐ-CP, số 168/2016/NĐ-CP của Chính phủ:

- Về đối tượng nhận giao khoán: có 43 hộ/22 hợp đồng nhận khoán không đúng đối tượng; các đối tượng nhận khoán chưa đảm bảo thứ tự ưu tiên theo các nghị định của Chính phủ; việc thực hiện trình tự, thủ tục giao khoán chưa đúng theo quy định tại Thông tư số 102/2006/TT-BNN ngày 13/11/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 135/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

- Sau khi UBND huyện Lâm Hà Văn bản số 837/UBND ngày 21/10/2013 về việc tạm ngưng giao khoán theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP, nhưng Ban QLRPH Nam Ban (trước đây) vẫn tiếp tục ký kết hợp đồng giao khoán đối với 06 hợp đồng/55 ha đất cho các cá nhân (là viên chức của đơn vị) để trồng rừng là không chấp hành ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Lâm Hà.

- Có 02 đơn xin nhận khoán đất lâm nghiệp giả mạo chữ ký của lãnh đạo UBND xã và con dấu của UBND xã Phúc Thọ để nhận khoán.

- Về thực hiện phương án, hợp đồng giao khoán: công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện hợp đồng nhận khoán thiếu chặt chẽ, dẫn đến nhiều trường hợp nhận khoán không thực hiện đúng phương án và hợp đồng nhận khoán đã ký kết, không trồng rừng theo cam kết, để rừng bị phá, đất bị lấn chiếm sản xuất nông nghiệp; một số hộ lợi dụng chuyển nhượng cho người khác để hưởng lợi không đúng quy định…

Về chuyển nhượng hợp đồng: các Ban QLRPH Lán Tranh và Nam Ban (trước đây) đồng ý cho chuyển nhượng thành quả đầu tư đối với 17 hợp đồng giao khoán trồng rừng/819,27 ha. Các trường hợp này không thực hiện đúng phương án được phê duyệt và hợp đồng đã ký kết, để đất bị lấn chiếm, không trồng rừng theo hợp đồng đã ký kết nhưng khi thanh lý và cho phép chuyển nhượng, các ban quản lý rừng không xử lý đối với diện tích để bị lấn chiếm, không thực hiện đúng hợp đồng mà cho phép chuyển nhượng sang 18 hợp đồng/397,14 ha, mặc dù UBND huyện Lâm Hà có chỉ đạo xử lý nhưng các đơn vị vẫn không thực hiện. Vi phạm này có dấu hiệu của tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

c) Về tạm giao đất lâm nghiệp: Ban QLRPH Lán Tranh (trước đây) đã lập hồ sơ tạm giao, cam kết trồng rừng, cho phép 69 hộ gia đình, cá nhân (trong đó có người nhà hoặc có quan hệ thân thiết với lãnh đạo Ban QLRPH Lán Tranh) phát dọn thực bì 504,1 ha để trồng rừng không đúng quy định. Hiện nay hầu hết diện tích đất này để các hộ dân trồng cà phê và chủ rừng không quản lý được. Vi phạm này có dấu hiệu của tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

d) Công tác quản lý đất tại các khu vực nhà trạm của Ban QLRPH Lâm Hà:

Công tác quản lý đất tại các khu vực nhà trạm QLBVR thuộc phạm vi quản lý của Ban QLRPH Lán Tranh (trước đây) bị buông lỏng, để cho nhân viên của đơn vị chiếm, sử dụng làm nhà, trồng cà phê và một số cây trồng khác nhưng ban quản lý rừng không tiến hành xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

đ) Về trồng rừng:

- Diện tích theo thiết kế trồng rừng tại Ban QLRPH Nam Ban giảm so với diện tích trồng và chăm sóc năm 01 (giảm 75,53 ha), nhưng Ban QLRPH Nam Ban không có hồ sơ chứng minh.

- Ban QLRPH Lán Tranh lập hồ sơ trồng 138,23 ha rừng (trồng rừng sau giải tỏa năm 01 là 116,4 ha và trồng rừng thay thế là 21,83 ha), nhưng đơn vị không thực hiện đúng trình tự, thủ tục nghiệm thu, thanh/quyết toán, dẫn đến diện tích thiết kế không trùng khớp với diện tích nghiệm thu, thanh/quyết toán, để mất rừng nhưng không có hồ sơ chứng minh.

e) Việc thực hiện dự án có liên quan đến công tác QLBVR của các doanh nghiệp ngoài Nhà nước:

- Có 03/08 doanh nghiệp, UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi một phần diện tích đất thực hiện dự án nhưng các doanh nghiệp chưa lập thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư, phương án sử dụng đất dự án được phê duyệt; 02 dự án chậm triển khai, đã hết tiến độ đầu tư từ 06 tháng đến 30 tháng theo Giấy chứng nhận đầu tư được cấp; Công ty Cổ phần Địa ốc Việt R.E.M.A.X xây dựng một số hạng mục công trình không có giấy phép, xây dựng sai quy hoạch chi tiết 1/2.000 đã được thỏa thuận. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khải Tâm được Ban Quản lý dự án phát triển lâm nghiệp Lâm Đồng hỗ trợ kinh phí trồng và chăm sóc 15,81 ha rừng trồng, thực tế diện tích này chưa được thực hiện trồng rừng nhưng đã thực hiện thủ tục nghiệm thu, thanh toán kinh phí hỗ trợ.

- Về QLBVR, quản lý, sử dụng đất cho thuê: qua kiểm tra, có: 08/08 doanh nghiệp không có phương án QLBVR; 01 doanh nghiệp không xây dựng phương án PCCCR hàng năm; 04/08 dự án có vi phạm về QLBVR, quản lý, sử dụng đất/111,52 ha (gồm: để xảy ra phá rừng tại 02 dự án/99,96 ha; để bị lấn chiếm, sản xuất nông nghiệp tại 04 dự án/40,88 ha); 02 doanh nghiệp sử dụng đất không đúng mục đích cho thuê, phương án sử dụng đất được duyệt với 212,18 ha.

- Về thực hiện nghĩa vụ tài chính, có: 04 doanh nghiệp chưa có quyết định miễn tiền thuê đất; 01 doanh nghiệp đã có văn bản của cơ quan chức năng yêu cầu bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng đối với 37,2 ha rừng bị phá với số tiền 905,81 triệu đồng nhưng doanh nghiệp chưa chấp hành nộp tiền vào ngân sách Nhà nước.

- Về các vi phạm tại diện tích Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai (Công ty Tân Mai) thuê đất trồng rừng: Công ty Tân Mai được thuê 3.245,39 ha đất trên địa bàn huyện Lâm Hà, Đức Trọng (là đất rừng trồng nguyên liệu giấy liên kết với các chủ rừng Nhà nước trước đây), nhưng đã để rừng bị phá và lấn chiếm đất sản xuất nông nghiệp. Công ty Tân Mai mới phát hiện, lập hồ sơ 268 vụ vi phạm; diện tích còn lại (gồm: 58,68 ha rừng trồng bị phá; 16,69 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm) nhưng doanh nghiệp không phát hiện, không lập hồ sơ chuyển các cơ quan chức năng xử lý theo quy định…

* Nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế:

Về khách quan: diện tích rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện tương đối lớn, địa hình phức tạp, giáp ranh với nhiều địa phương; nhân lực, công cụ, phương tiện phục vụ cho công tác tuần tra, bảo vệ rừng còn hạn chế; các đối tượng vi phạm manh động; cuộc sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn nên còn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp; cơ chế, chính sách quy định về lâm nghiệp thường xuyên thay đổi; các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thực hiện dự án, năng lực QLBVR, quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp hạn chế.

Về chủ quan: công tác chỉ đạo, kiểm tra, xử lý vi phạm về QLBVR, quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp của UBND huyện Lâm Hà chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao; sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng, địa phương với chủ rừng trong công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa chặt chẽ; thiếu biện pháp quyết liệt để xử lý các trường hợp nhận khoán không thực hiện đúng phương án được phê duyệt và hợp đồng đã ký kết. Các doanh nghiệp được thuê đất lâm nghiệp, thuê rừng để thực hiện dự án chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm, không có biện pháp hiệu quả để QLBVR, quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp; phối hợp chưa chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong QLBVR và triển khai thực hiện dự án. Nhiều hộ gia đình, cá nhân được giao khoán rừng và đất lâm nghiệp thiếu trách nhiệm, để xảy ra phá rừng, lấn chiếm, san ủi, xây dựng… trái pháp luật trên diện tích nhận khoán. Hạt kiểm lâm huyện, các phòng, ban chuyên môn; UBND các xã chưa thực hiện tốt chức năng tham mưu trong công tác QLBVR, quản lý đất lâm nghiệp và các dự án đầu tư liên quan đến rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn nên không kịp thời phát hiện các tồn tại, sai phạm để chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát của các sở, ngành có liên quan về thủ tục, tiến độ đầu tư, QLBVR, quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, giao khoán rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn còn hạn chế…

3. Về xử lý các sai phạm, vi phạm:

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà và giám đốc/thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

a) Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà:

- Lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp; theo dõi, kiểm tra 04 doanh nghiệp thực hiện việc giải tỏa đối với diện tích đất bị lấn chiếm tại dự án; trường hợp các doanh nghiệp không thực hiện thì tổ chức cưỡng chế giải tỏa theo quy định của pháp luật (doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm chi trả kinh phí giải tỏa, thu hồi diện tích đất bị lấn chiếm).

- Chỉ đạo Hạt kiểm lâm huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn: kiểm tra các trường hợp đã thanh lý hợp đồng giao khoán để xử lý hoặc tham mưu UBND huyện xử lý theo quy định đối với các trường hợp vi phạm; xác định cụ thể từng vị trí rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm nhưng chưa lập hồ sơ vi phạm và 06 vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp đã lập biên bản vi phạm để xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời, yêu cầu Ban QLRPH Lâm Hà trồng lại rừng trên diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trong mùa mưa năm 2020; rà soát để có biện pháp xử lý dứt điểm đối với số tiền 721,8 triệu đồng xử lý vi phạm hành chính mà các đối tượng chưa nộp phạt; tăng cường kiểm tra QLBVR, quản lý, sử dụng đất đối với ban quản lý rừng, các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao, cho thuê, giao khoán đất lâm nghiệp, rừng để xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Ban QLRPH Lâm Hà:

+ Phối hợp với các phòng, ban có liên quan, UBND cấp xã thường xuyên kiểm tra, giám sát, yêu cầu bên nhận khoán thực hiện đúng phương án được thẩm định, phê duyệt và hợp đồng giao khoán rừng, đất lâm nghiệp đã ký kết; căn cứ các biên bản kiểm tra từng trường hợp để lập hồ sơ, xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp thực hiện không đúng phương án và hợp đồng giao khoán đã ký kết.

+ Khẩn trương rà soát lại toàn bộ hợp đồng đã được đơn vị cho phép chuyển nhượng nhưng chưa xử lý vi phạm đối với diện tích không thực hiện đúng hợp đồng, phương án đã ký kết, báo cáo UBND huyện xem xét xử lý theo quy định.

+ Lập thủ tục giải tỏa và thu hồi toàn bộ diện tích đất do các hộ gia đình, cá nhân lấn chiếm, sử dụng sai mục đích tại các khu vực xung quanh các nhà Trạm QLBVR: Konzan, Sình Cỏ và Lâm Bô; hộ ông Nguyễn Duy Tân (tại khoảnh 3, tiểu khu 286B)... để quản lý và trồng rừng theo quy định.

+ Phối hợp với UBND cấp xã kiểm tra, rà soát, thống kê toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm để xây dựng kế hoạch quản lý, trồng rừng, phục hồi rừng theo quy định.

- Về kiểm điểm, xử lý trách nhiệm:

+ Tổ chức kiểm điểm đối với lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn về những tồn tại, sai phạm qua kiểm tra; có hình thức xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp đến các tồn tại, sai phạm qua kiểm tra; đề ra biện pháp cụ thể để khắc phục các tồn tại.

+ Có văn bản đề nghị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lâm Hà kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong việc lấn, chiếm đất do các ban quản lý rừng quản lý để làm nhà ở, sản xuất nông nghiệp… và các trường hợp nhận khoán rừng, đất lâm nghiệp nhưng không thực hiện đúng phương án và hợp đồng đã ký kết với ban quản lý rừng để xử lý về Đảng theo quy định.

b) Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan làm việc với các doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Hợp Phát, Công ty TNHH Hóa mỹ phẩm Đa Dâng) để thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư, phương án sử dụng đất; tham mưu đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định.

- Tham mưu UBND tỉnh xem xét chấm dứt hoạt động đối với dự án “Khu du lịch sinh thái thác Voi” do Công ty Cổ phần Địa ốc Việt R.E.M.A.X. làm chủ đầu tư do dự án hết thời hạn đầu tư 30 tháng nhưng không thực hiện đầu tư các hạng mục công trình theo tiến độ đầu tư đã cam kết.

c) Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Nghiên cứu các quy định hiện hành và tình hình thực tế để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về cơ chế trồng rừng thay thế, trồng rừng sau giải tỏa phù hợp, tạo điều kiện để các chủ rừng hoàn thành kế hoạch trồng và chăm sóc rừng trồng hàng năm.

- Đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp có dự án trên địa bàn xây dựng phương án QLBVR, ký hợp đồng thuê rừng và nộp tiền thuê rừng theo quy định; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh xử lý đối với các trường hợp vi phạm, cố tình không thực hiện.

- Phối hợp với UBND huyện Lâm Hà xác định trữ lượng, khối lượng lâm sản bị thiệt hại tại dự án của Công ty Cổ phần Địa ốc Việt R.E.M.E.X để bị mất 0,6 ha rừng nhưng chưa xác định tiền bồi thường tài nguyên rừng gửi Sở Tài chính tính toán, xác định giá trị tài nguyên rừng bị thiệt hại và yêu cầu doanh nghiệp bồi thường theo quy định của pháp luật; khẩn trương thu hồi số tiền đã hỗ trợ trồng, chăm sóc rừng trồng đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khải Tâm.

- Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với lãnh đạo và công chức thuộc Chi cục Kiểm lâm (trong đó có lãnh đạo và công chức thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà qua các thời kỳ) đối với những tồn tại, sai phạm như kết luận thanh tra đã nêu trên; các trường hợp sai phạm, thiếu trách nhiệm đến mức kỷ luật thì phải xử lý kỷ luật; đề ra biện pháp cụ thể nhằm khắc phục các tồn tại; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/5/2020.

- Khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại điểm b Văn bản số 6636/UBND-LN ngày 11/10/2019 về việc kiểm tra, đánh giá tình hình giao khoán rừng và đất lâm nghiệp theo các Nghị định: số 01-CP ngày 04/01/1995, số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ.

- Đối với những tồn tại, sai phạm liên quan đến diện tích đất thuê để trồng rừng của Công ty Tân Mai: giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích đất đã giao, đã cho Công ty Tân Mai thuê để trồng rừng nguyên liệu giấy (trước đây) và chuyển sang kinh doanh rừng trồng gỗ lớn (hiện nay) trên phạm vi toàn tỉnh; xác định rõ mức độ, tính chất vi phạm; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý toàn diện, phù hợp tình hình thực tế và theo đúng quy định của pháp luật.

d) Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Rà soát lại các thủ tục cho thuê đất lâm nghiệp đối với các doanh nghiệp và hộ dân để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng ký và thực hiện hợp đồng thuê đất theo đúng quy định pháp luật; đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp có dự án trên địa bàn nhưng chưa ký hợp đồng thuê đất, khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục ký hợp đồng thuê đất, nộp tiền thuê đất theo quy định; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh xử lý đối với các trường hợp vi phạm, cố tình không thực hiện.

- Lập thủ tục xử lý theo quy định hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý việc sử dụng đất không đúng mục đích đối với 02 doanh nghiệp đầu tư dự án tại huyện Lâm Hà (gồm: Công ty TNHH Trần Thành; Công ty TNHH Hóa mỹ phẩm Đa Dâng).

đ) Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính toán, xác định giá trị thiệt hại tài nguyên rừng và yêu cầu Công ty Cổ phần Địa ốc Việt R.E.M.E.X bồi thường tài nguyên rừng do để bị mất 0,6 ha rừng; tiếp tục đôn đốc Công ty TNHH Dã ngoại Phương Nam nộp tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng theo quy định.

e) Cục trưởng Cục Thuế tỉnh có văn bản hướng dẫn 03 doanh nghiệp (Công ty TNHH Dã ngoại Phương Nam; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Hợp Phát; Công ty TNHH Trần Thành) đầu tư trên địa bàn huyện Lâm Hà thực hiện các thủ tục miễn tiền thuê đất theo ưu đãi đầu tư; xử lý các vấn đề liên quan đến tiền thuê đất theo quy định.

g) Yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp ngoài Nhà nước:

- Khẩn trương tổ chức giải tỏa và đưa vào quản lý, sử dụng, tiến hành trồng rừng theo đúng mục đích đầu tư dự án đối với diện tích đất bị lấn chiếm tại dự án của 04 doanh nghiệp (Công ty Tân Mai, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khải Tâm, Công ty TNHH Dược phẩm Việt Thái; Công ty Cổ phần Địa ốc Việt R.E.M.A.X); hoàn thành trước ngày 30/9/2020.

- Liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện các thủ tục ký hợp đồng thuê đất; liên hệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để ký hợp đồng thuê rừng và nộp tiền thuê đất, thuê rừng theo quy định.

- Nộp số tiền bồi thường tài nguyên rừng, tiền thuê đất còn thiếu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

- Thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất, QLBVR trên diện tích dự án theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện đúng tiến độ đầu tư dự án và chấp hành quyết định xử lý, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xử lý các tồn tại, sai phạm qua kiểm tra.

h) Giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, tập thể, cá nhân liên quan qua các thời kỳ (lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Lâm Hà) do thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm/sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích phức tạp, kéo dài tại các đơn vị chủ rừng, dự án đầu tư; sai phạm trong giao khoán rừng và đất lâm nghiệp theo các Nghị định: số 01-CP, số 135/2005/NĐ-CP trên địa bàn huyện Lâm Hà; báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền xử lý theo quy định.

i) Đề nghị Công an tỉnh liên hệ Thanh tra tỉnh để tiếp nhận toàn bộ hồ sơ sai phạm tại Ban QLRPH Lâm Hà, tiến hành điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

k) Giao Chánh Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/6/2020.