Bộ máy tổ chức 

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

    I. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh

    1. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh có Chánh Thanh tra và không quá 03 Phó Chánh Thanh tra.

    2. Chánh Thanh tra là người đứng đầu cơ quan Thanh tra tỉnh, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra.

    Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Chánh Thanh tra tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định trên cơ sở tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Thanh tra Chính phủ ban hành sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ.

Việc miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ.

    3. Phó Chánh Thanh tra tỉnh là người giúp Chánh Thanh tra tỉnh , chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra tỉnh và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Chánh Thanh tra tỉnh vắng mặt, một Phó Chánh Thanh tra tỉnh được Chánh Thanh tra tỉnh ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Thanh tra tỉnh.

    Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Chánh Thanh tra tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định trên cơ sở tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Thanh tra Chính phủ ban hành và đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh.

    Việc miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật và đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh.

    4. Việc khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật.

    II. Cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh:

    1. Cơ cấu tổ chức:

    - Văn phòng;

    - Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

    - Phòng Thanh tra, phòng, chống tham nhũng;

    - Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra.

     Văn phòng và các phòng có cấp trưởng và không quá hai cấp phó.

    2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức cán bộ của Văn phòng và các phòng chuyên môn do Chánh Thanh tra tỉnh quyết định. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương được thực hiện theo quy định hiện hành.

    3. Biên chế công chức của Thanh tra tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Lâm Đồng.

   4. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.