Liên hệ 

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Chánh Thanh tra;

2. Ông Lê Văn Liệu - Phó Chánh Thanh tra;

3. Ông Nguyễn Văn Dậu - Phó Chánh Thanh tra;

Lãnh đạo Văn phòng và các phòng chuyên môn:

1. Văn phòng:

Ông Nguyễn Văn Hữu - Chánh Văn phòng;

Ông Trịnh Văn Hiền - Phó Chánh Văn phòng;

2. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo:  

Ông Nguyễn Viết Chi - Trưởng phòng;

Ông Đoàn Bảo Thọ - Phó trưởng phòng;

Ông Phạm Khắc Thái - Phó trưởng phòng.

3. Phòng Thanh tra, phòng, chống tham nhũng:

Ông Nguyễn Văn Tư - Trưởng phòng;  

Ông Phan Khắc Huy - Phó trưởng phòng;

Ông Trần Văn Hiệp - Phó trưởng phòng.

4. Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra:

Ông Lê Đức Hậu - Trưởng phòng; 

Ông Lê Thành Phi - Phó trưởng phòng.