Chi tiết TTHCTên thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông - Lãnh vực Bưu chính chuyển phát
Cơ sở pháp lý - Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010. - Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính. - Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính. - Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Thủ tục

1. Trình tự thực hiện:

- Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết.

- Doanh nghiệp nộp/gửi hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Cách thức thực hiện:

Bộ phận Một cửa Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng (nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính) Tại địa chỉ: số 36-Trần Phú-Đà Lạt. Hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên website dịch vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng tại địa chỉ http://motcua.lamdong.gov.vn/

3. Thành phần hồ sơ:

 a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;

- Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sửa đổi, bổ sung

6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): G

iấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ).

7. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Trường hợp cần thay đổi nội dung ghi trong giấy phép bưu chính đã được cấp

Loại Bưu chính và Chuyển phát
Thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật
Lệ phí - Trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ nội tỉnh: 2.750.000 đồng - Trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép: 1.500.000 đồng. Theo quy định tại Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.
Đính kèm  Giaydenghisuadoibosunggiayphepbuuchinh.docx