Chi tiết TTHCTên thủ tục Thủ tục: Cho phép họp báo (nước ngoài)
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông - Lãnh vực Báo chí
Cơ sở pháp lý - Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016; - Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/12/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; - Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.
Thủ tục Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các cơ quan Bộ, ngành địa phương hoặc cơ quan nhà nước khác của Việt Nam có nhu cầu tổ chức họp báo tại Lâm Đồng gửi hồ sơ đến ít nhất 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo. Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, đơn đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo. - Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các cơ quan Bộ, ngành địa phương hoặc cơ quan nhà nước khác của Việt Nam có nhu cầu tổ chức họp báo tại Lâm Đồng gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông ít nhất 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo. Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, đơn đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo. Bộ phận Một cửa Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng (nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính). Hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên website dịch vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng tại địa chỉ http://motcua.lamdong.gov.vn/ Địa chỉ: Số 36 - Trần Phú - Đà Lạt -Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị/thông báo họp báo (theo mẫu); - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 02 ngày làm việc. Tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông Văn bản trả lời Không có Đơn đề nghị họp báo (Mẫu 02/BTTTT ban hành kèm theo Thông tư 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014) - Nội dung họp báo phải đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận, trường hợp không có văn bản trả lời thì phải đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. - Nội dung họp báo không có thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 9 Luật Báo chí
Loại Báo chí
Thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí Không có
Đính kèm  Mau Don de nghi hop bao (nuoc ngoai).doc