Chi tiết TTHCTên thủ tục Thủ tục : Tổ chức họp báo (trong nước)
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông - Lãnh vực Báo chí
Cơ sở pháp lý Luật Báo chí năm 2016
Thủ tục - Tổ chức, công dân Việt Nam ở địa phương (không thuộc quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật Báo chí) có nhu cầu tổ chức họp báo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, phải thông báo bằng văn bản trước 24 giờ theo ngày làm việc (tính đến thời điểm dự định họp báo) gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông; - Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm trả lời tổ chức, công dân về việc họp báo trong thời gian quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Báo chí; trường hợp không có văn bản trả lời, tổ chức, công dân được tiến hành họp báo. Bộ phận Một cửa Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng (nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính). Hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên website dịch vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng tại địa chỉ http://motcua.lamdong.gov.vn/ Địa chỉ: Số 36 - Trần Phú - Đà Lạt 1. Thành phần hồ sơ: - Văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo tổ chức họp báo, ghi rõ: + Nội dung họp báo; + Ngày, giờ họp báo; + Địa điểm; + Thành phần tham dự; + Người chủ trì, chức danh của người chủ trì. + Các chi tiết khác có liên quan: trưng bày tài liệu, hiện vật… 2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính. 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ Cơ quan, tổ chức, công dân Sở Thông tin và Truyền thông Văn bản chấp thuận Không Không - Nội dung họp báo phải đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận, trường hợp không có văn bản trả lời thì phải đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. - Nội dung họp báo không có thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 9 Luật Báo chí
Loại Báo chí
Thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí Không có
Đính kèm