Chi tiết TTHCTên thủ tục Thủ tục: Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông - Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
Cơ sở pháp lý -- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; - Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
Thủ tục - Chậm nhất 30 (ba mươi) ngày trước khi hết hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, tổ chức, doanh nghiệp muốn gia hạn giấy phép đã được cấp gửi hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép đến cơ quan cấp giấy phép. - Trong 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, cấp gia hạn giấy phép. Trường hợp từ chối có văn bản trả lời nêu rõ lý do. - Giấy phép được gia hạn không quá 02 (hai) lần; mỗi lần không quá 02 (hai) năm. Bộ phận Một cửa Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng (nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính). Hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên website dịch vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng tại địa chỉ http://motcua.lamdong.gov.vn/ Địa chỉ: Số 36 - Trần Phú - Đà Lạt 1. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bao gồm: - Văn bản đề nghị gia hạn (nêu rõ thời gian gia hạn) 2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông Giấy phép Không có Không có Không có
Loại Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
Thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí Không có
Đính kèm