Chi tiết TTHCTên thủ tục Thủ tục: Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông - Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; - Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
Thủ tục - Trường hợp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bị mất hoặc bị hư hỏng không còn sử dụng được, tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép đến Sở Thông tin và Truyền thông. - Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp giấy phép. Trong trường hợp từ chối sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do. Bộ phận Một cửa Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng (nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính). Hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên website dịch vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng tại địa chỉ http://motcua.lamdong.gov.vn/ Địa chỉ: Số 36 - Trần Phú - Đà Lạt 1. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bao gồm: - Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép (nêu rõ số giấy phép, ngày cấp của giấy phép đã cấp và lý do đề nghị cấp lại giấy phép); - Trường hợp giấy phép bị hư hỏng thì gửi kèm theo bản giấy phép bị hư hỏng. 2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông Giấy phép Không có Không có Không có
Loại Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
Thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí Không có
Đính kèm