Chi tiết TTHCTên thủ tục Thủ tục: Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông - Lãnh vực Xuất bản
Cơ sở pháp lý - Luật Xuất Bản số 19/2012/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 20/11/2012 ban hành; - Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản; - Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản.
Thủ tục - Cơ sở in có nhu cầu cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có một trong các thay đổi về tên gọi, địa chỉ, thành lập chi nhánh, chia tách hoặc sáp nhập. - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp đổi giấy phép; trường hợp không cấp lại giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. Bộ phận Một cửa Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng (nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính). Hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên website dịch vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng tại địa chỉ http://motcua.lamdong.gov.vn/ Địa chỉ: Số 36 - Trần Phú - Đà Lạt 1. Hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm bao gồm: a. Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép; b. Bản chính giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; c. Giấy tờ chứng minh về việc có một trong các thay đổi quy định tại khoản 6 Điều 32 Luật Xuất bản. 2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Tổ chức Sở Thông tin và Truyền thông Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Chưa quy định Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động in (Mẫu số 02 – Phụ lục II, Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) Không có
Loại Xuất bản
Thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ họp lệ
Lệ phí Không có
Đính kèm  Mau don de nghi cap doi GP hoat dong in XBP.doc