Chi tiết TTHCTên thủ tục Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Cơ quan thực hiện TTHC lãnh vực Thông tin Truyền thông do cấp huyện giải quyết
Cơ sở pháp lý - Luật Xuất bản năm 2012.
- Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ Quy định về hoạt động in.
- Thông tư số 03 /2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.
Thủ tục

1. Trình tự thực hiện
 - Cơ sở dịch vụ photocopy phải khai báo hoạt động với Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện, chậm nhất 10 ngày trước khi hoạt động.
 - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai theo quy định, Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.
2. Cách thức thực hiện
Trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ: Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (theo mẫu)
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Phòng Văn hóa Thông tin cấp huyện.
6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Xác nhận.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.
8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Không.

Loại Thông tin và Truyền thông cấp huyện
Thời gian Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai theo quy định
Lệ phí
Theo quy định của Bộ tài chính.
Đính kèm  mau to khaii.doc