Khai báo y tế là góp phần chống dịch Covid _ 19. Video hướng dẫn khai báo y tế điện tử. 

 Các tin cùng chuyên mục