Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày 29/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng nhận được đơn khiếu nại của ông (do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chuyển sang), đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông giải quyết khiếu nại của ông về bài báo có tựa đề “Đã quyết toán nhưng không chịu thanh toán” đăng trên Báo Lâm Đồng ngày 25/6/2019.

Các tin khác
Trang sau >>