Thông báo lịch tiếp công dân 2020 của Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng 

1. Tiếp công dân định kỳ

- Tổ chức mỗi tháng 01 ngày, vào ngày 20 hàng tháng, nếu các ngày trên trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì tổ chức vào ngày làm việc tiếp theo.

- Giám đốc Sở chủ trì tiếp công dân. Trường hợp Giám đốc Sở không thể tiếp công dân theo lịch đã định thì Giám đốc Sở phân công cho 01 Phó Giám đốc Sở (hoặc Chánh Thanh tra hoặc Chánh Văn phòng Sở) thay mặt Giám đốc sở tiếp công dân và sau đó báo cáo lại với Giám đốc Sở.

2. Tiếp công dân thường xuyên

- Tổ chức vào các ngày làm việc, trong giờ hành chính theo quy định và theo lịch làm việc với các tổ chức cá nhân hoặc khi có công dân.

- Chánh Thanh tra Sở Chủ trì tiếp công dân thường xuyên theo chỉ đạo của Giám đốc Sở./.

 Các tin cùng chuyên mục