Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực CNTT, Internet

Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ  Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Ngày 04/3/2014 Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng nhận được công văn số 192/PTTH&TTĐT của Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử-Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kiểm tra, xử lý thông tin đăng trên trang www.tintucnongnghiep.com.
Trang sau >>