Tuyên truyền, phổ biến nội dung công ước chống tra tấn, Pháp luật Việt nam về phòng, chống tra tấn và Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, Pháp luật Việt nam về các quyền dân sự, chính trị 2019  
Công ước chống tra tấn xem chi tiết tại đây
Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị xem chi tiết tại đây
Danh mục VBQPPL của Trung ương có chứa quy định bảo đảm thực hiện các quyền dân sự, chính trị xem chi tiết tại đây
Một số quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn xem chi tiết tại đây
Quyền con người trong Hiến pháp 2013 xem chi tiết tại đây
Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân xem chi tiết tại đây

 Các tin cùng chuyên mục