Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính Phủ 

Trong thời gian qua công tác phòng, chống tham nhũng đã có những bước tiến mạnh với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt, tuy nhiên trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, ở nhiều ngành nghề, nhiều cấp vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng vị trí công tác; lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật; lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết về chính sách, pháp luật của một bộ phận người dân để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định, không công bằng, không khách quan khi giải quyết công việc liên quan đến người dân doanh nghiệp đã gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội.

Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, ngày 22/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Trong đó Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ Trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện ngay các giải pháp, cụ thể:

- Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.

Để triển khai các nội dung của Chỉ thị số 10/CT-TTg và chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại Kế hoạch số 5006/KH-UBND ngày 12/8/2019, Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng đã xây dựng Kế hoạch số 58/KH-STTTT ngày 20/8/2019 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nội dung chi tiết Chỉ thị 10/CT-TTg tại đây

Nội dung chi tiết Kế hoạch số 58/KH-STTTT tại đây

 Các tin cùng chuyên mục