Quyết định ban hành danh muc thông tin phải được công khai thuộc phạm vi công tác của Sở Thông tin và Truyền thông 

Ngày 14/12/2017, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông đã ban hành Quyết định số 199/QĐ-STTTT ban hành danh mục thông tin phải được công khai thuộc pham vị công tác của Sở Thông tin và Truyền thông, theo đó các thông tin phải được công khai bao gồm:

Thông tin về cơ quan, đơn vị

Thông tin về sơ đồ, cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan và các đơn vị trực thuộc

Lịch sử hình thành và phát triển của cơ quan

Thông tin về lãnh đạo trong cơ quan và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc (Bao gồm các thông tin họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử chính thức, nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan; Trưởng, phó các phòng ban; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc)

Thông tin lãnh đạo cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân)

Thông tin giao dịch chính thức (bao gồm địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức, website để giao dịch và tiếp nhận các thông tin của đơn vị và các đơn vị trực thuộc)

Thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực (đối với sở, ban, ngành)

Tin tức, sự kiện liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị

Thông tin chỉ đạo, điều hành của đơn vị bao gồm: ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan đã được thống nhất và chính thức ban hành bằng văn bản.

Lịch làm việc hàng tuần của lãnh đạo cơ quan

Văn bản tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách có liên quan

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch của ngành hàng năm và giai đoạn 5 năm

Báo cáo 6 tháng, báo cáo năm và kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị

Văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công và xây dựng cơ bản của đơn vị (Danh sách các dự án đang chuẩn bị đầu tư, các dự án đang triển khai, các dự án đã hoàn tất; Thông tin mỗi dự án gồm: tên dự án, mục tiêu chính, lĩnh vực chuyên môn, loại dự án, thời gian thực hiện, kinh phí dự án, loại hình tài trợ, nhà tài trợ, tình trạng dự án)

Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thủ tục ngân sách nhà nước;

Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, nguồn phi chính phủ

Các thông tin, nội dung vấn đề trưng cầu ý kiến; thời hạn tiếp nhận ý kiến góp ý; địa chỉ, thư điện tử của cơ quan, đơn vị tiếp nhận ý kiến góp ý của văn bản xin ý kiến

Thông báo kết quả giải quyết các khiếu nại, tố cáo

Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với cá nhân, tập thể, doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước

Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, các dịch vụ công trực tuyến được công bố

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

Thông tin về công tác tổ chức - cán bộ (tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, khen thưởng, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hưu trí)

Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường, kết luận thanh tra, kiểm tra giám sát.

 Các tin cùng chuyên mục